KVKK Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


VEGA Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan ilgili mevzuat ile şirket içi düzenleyici kuralların her açıdan uyum içinde olması bakımından azami gayreti göstermektedir.

Bu sebeple Şirketimizle bilgilerini paylaşan tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili ikincil mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir.

Şirketimizin bu konudaki detaylı politikası internet sitemizde yer alan VEGA Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Poitikası (“Politika”) içerisinde belirtilmiştir.

Bu sorumluluk kapsamında kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

 • a- Veri Sorumlusu

  KVKK uyarınca, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebiliri gerçek kişiye (“kişisel veri sahibi”) dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti KVKK kapsamında değerlendirimektedir. Bu doğrultuda kişisel verilerinizin veri sorumlusu Şirketimizdir. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişişsel veri kullanımı detaylandırılmıştır. Verileri koruma amacı ile gerekli teknik altyapı ile en üst düzeyde veri güvenliği desteği vermek konusunda ve belirtilen amaçlarla verilerin işlenmesi için aşağıda belirtildiği üzere üçüncü kişilerden destek alınabilecektir.

 • b- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVVK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimizin tüm ürünleri adına en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve Şirketimizin iş ortakları, çözüm ortakları, tedarikçileri ve doğrudan ve dolaylı global ve yerel şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilerin beğeni, kullanım ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılması, söz konusu ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması, yasal mevzuata uygun şekilde onay alınmak suretiye ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş stratejilerinin geliştirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin internet sitelerinin teknik olarak yönetimi, müşteri yönetimi ve şikayetlerinin takibi, ürün ankatleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, itibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi, etik değerlere ve Politika’da belirtilen amaçlar dahil hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi ve Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimizin ve Şirketle iş ilişkisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 • c- İşlenen Kişisel verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz, Amaçlar ile sınırlı olarak bunların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gereken ölçüde ve sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında bulunan güvenilir hissedarlarımıza, iştiraklerimize, doğrudan ve dolaylı global ve yerel şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, yasal haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla avukatlar ve/veya denetçiler ile Kanunun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli tüm tedbirler Şirketimiz tarafından alınarak aktarılabilecektir.

 • d- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunarak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından e-posta, telefon, internet sitemiz, sosyal medya, mobil uygulamalarımız, mobil internet sitemiz ve talep/şikayet platformları kanallarıyla (yöntemleriyle) ve elektronik ve/veya fiziki ortamdan kayıt oluşturulması, ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya/yarışma ve promosyon katılım taleplerinin alınması yoluyla toplanabilecektir. Bu kapsamda toplanan her türlü sözlü veya yazılı veri, KVK Kanununun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen Amaçlar kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • e- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişlere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Açık, anlaşılır bir şekilde talebinizi içerir ıslak imzalı dilekçe ile beraber bu haklarınızı aşağıda yer alan yöntemlerden biriyle kullanabilirsiniz:

 • 1. VEGA Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi, Dereboyu caddesi Bilim sokak No:5 Sun Plaza Kat 11, 34398 Maslak, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresine şahsen iletilmesi (Yanınızda kimliğinizi doğrulayan nüfus cüzdanı/ehliyet gibi bir belgeyi bulundurmanız gerekmektedir aksi taktirde başvurunuz işleme alınmayacaktır).
 • 2. VEGA Bilgisayar Hizmetleri Limited Şirketi, Dereboyu caddesi Bilim sokak No:5 Sun Plaza Kat 11, 34398 Maslak, Sarıyer, İstanbul, Türkiye adresine noter vasıtası ile gönderilmesi.
 • 3. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla ( vegabilgisayar[@]hs05[dot]kep[dot]tr ) gönderilmesi.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Şirketimizle iş ilişkisinde bulunan müşterilerimizin ve Şirketimize iş başvurusunda bulananların, kişisel verilerini içeren bilgi ve belgeler toplanmakta basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yapılması ve ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirketin etkinliklerinin yönetimi ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliği temini amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve için gerektiği ölçüde ve bu amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Vega grup şirketleri, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına ile veri güvenliğiniz ve gerekli tüm tedbirler Şirketimizce alınarak paylaşılabilmektedir.


Vega KVKK Bilgi Edinme Başvurusu Formu için tıklayınız.
Bilgi Edinme Başvuru Formu için tıklayınız.